Till Prima Vård

Kartläggning

Tjänst:                Kartläggning

Utförare:          Organisationskonsult

Pris:                    Tjänsten offereras

Den psykosociala arbetsmiljön är starkt påverkande för din viktigaste resurs – dina medarbetare. Vare sig det finns problem eller inte i er arbetsgrupp kan en kartläggning eller utredning av arbetsgrupp innebära att du kan hitta förbättringsmöjligheter som hjälper din verksamhets kvalitet på ett effektfullt sätt.

Väljer ni att göra en kartläggning blir en första åtgärden att försöka skapa en så korrekt verklighetsbild som möjligt. Den får vi fram genom att genomföra intervjuer med samtliga medarbetare utifrån en intervjuguide, där det finns möjlighet för uppdragsgivaren att komplettera med de frågor man ser är specifika för sin arbetsgrupp. I övrigt bygger frågeställningen i intervjun på COPSOQ – Ett frågeunderlag som mäter centrala aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund. Forskningsresultat från hela världen visar att arbetsplatsens sociala kapital kan kopplas till andra nyckelfaktorer som har direkt betydelse för drift och effektivitet inom en organisation, exempelvis sjukfrånvaro, innovation, personalomsättning, produktivitet, samarbete, kvalitet och engagemang i arbetet.

Medarbetare på arbetsplatser med högt socialt kapital uppger att de generellt har mer inflytande, upplever att får bättre stöd och mer erkännande från sin närmsta ledare. Har bättre utvecklingsmöjligheter, är mer benägna att hjälpa varandra och upplever sig prestera bättre. Dessutom uppger medarbetare på arbetsplatser med högt socialt kapital en högre grad av trivsel och tillfredsställelse med arbetet, samt är friskare och visar färre tecken på överbelastningssymptom. Arbetsplatsens sociala kapital har alltså mycket stor betydelse för både organisationens funktionalitet och effektivitet, samtidigt som det har väldigt stor betydelse för medarbetarnas välmående och hälsa, samt möjligheter att utföra ett tillfredsställande arbete med god kvalitet.

Kartläggningen presenteras i en rapport som innehåller en analys samt att det i rapporten också formuleras rekommendationer om åtgärder för arbetsgruppen.

Ansvarig organisationskonsult återkopplar rapporten till ledningen samt medarbetarna.

 

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!